Algemene voorwaarden Happy Feet Venray 

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Happy Feet Venray en een cliënt waarop Happy Feet Venray deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Onder cliënt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Happy Feet Venray in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 

Het accepteren van een aanbieding dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden accepteert. 

Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk Happy Feet Venray is ingestemd. 

Happy Feet Venray behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

 

Artikel 2.Inspanningen 

Happy Feet Venray zal de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Happy Feet Venray zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. En indien nodig zal ik doorverwijzen naar andere Disciplines. 

 

Artikel 3. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden 

3.1 Het boeken van een behandeling 

Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak 

3.2 Annulering door cliënt 

De cliënt moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Happy Feet Venray melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Happy Feet Venray het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen, verhoogd met €5,00 administratiekosten. 

3.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling 

De cliënt dient op de afgesproken tijd aanwezig te zijn in de salon. 

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Happy Feet Venray de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het hele afgesproken honorarium berekenen. 

Indien de client meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de Praktijk komt, mag Happy Feet Venray het gehele bedrag van de afgesproken behandeling plus € 5,00 administratie kosten in rekening brengen. 

3.5 Overmacht 

Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 3.2 t/m 3.4 genoemde voorwaarden indien met daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet in te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Happy Feet Venray of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Happy Feet Venray of cliënt niet in staat is haar/zijn verplichtingen na te komen. 

 

Artikel 4.Betaling. 

Happy Feet Venray vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de Praktijk en op de website www.happyfeetvenray.nl Daarnaast zijn actuele prijslijsten opvraagbaar bij Happy Feet Venray. 

De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW indien deze niet vrijgesteld zijn van BTW. 

Happy Feet Venray vermeld prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de Praktijk, via de nieuwsbrief en op de website www.happyfeetvenray.nl. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten via pin, tikkie of contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met Happy Feet Venray is betaling mogelijk op rekening binnen 7 dagen. 

 

Artikel 5.Garantie. 

Happy Feet VEnray geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: 

  • De cliënt andere producten dan de door Happy Feet Venray geadviseerde heeft gebruikt. 
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd. 
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd. 
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 

 

Artikel 6. Persoonsgegevens & privacy. 

De cliënt voorziet Happy Feet Venray voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Happy Feet Venray aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 

Happy Feet Venray noteert de gegevens van de cliënt in het daarvoor bestemde klantensysteem en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG). 

Happy Feet Venray zal gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder toestemming vooraf van de cliënt. 

 

Artikel 7. Geheimhouding. 

Happy Feet Venray is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Happy Feet Venray verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid. 

Happy Feet Venray is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat Happy Feet Venray is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 

Happy Feet Venray is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de Praktijk. 

 

Artikel 9. Beschadiging & diefstal. 

Happy Feet Venray heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur en/of producten beschadigt. 

Happy Feet Venray meldt diefstal altijd bij de politie. 

 

Artikel 10.Klachten. 

Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Happy Feet Venray te dienen. Happy Feet Venray dient klachten afdoende te onderzoeken. Happy Feet Venray zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijk termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgings branche. 

 

Artikel 11. Behoorlijk gedrag. 

De cliënt behoort zich in de Praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Happy Feet Venray het recht de cliënt de toegang tot de Praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen. 

 

Artikel 12. Recht. 

Op elke overeenkomst tussen Happy Feet Venray en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. 

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.